วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ภาษาอังกฤษคลอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีวิทยากรดังนี้

🔹 คุณสุมณทิพย์ เลิศเมธากุล

🔹คุณสุภัสรีญา เสต

🔹 Mr. Alex Maingha Anoumedem

🔹 Ms. Fri Epse Ndimancho

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาการบัญชี และหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆