วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวงานพัสดุ งานการเงิน งานพัสดุ

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566