วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด (กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง) สถานศึกษาขนาดเล็ก

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เข้าร่วมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด (กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง) สถานศึกษาขนาดเล็ก

กรรมการประเมินได้แก่

🔹 นายสายัณห์ แร่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ประธานกรรมการ

🔹 ว่าที่ร้อยตรี สุนทร เตียวัฒนาตระกูล รองผู้อำนวยการวิทยาสัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ

🔹 นายคมสัน วงศ์คช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

🔹 นางสมพิศ โยมา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

🔹 นายพิธวัช สิทธิชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

🔹 นายสมภาพ ขนุนทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

🔹 นายสาธิต ก้งเซ่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

🔹 นายมาโนช มีศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง

กรรมการและเลขานุการ

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมมุจลินท์ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

🏫#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆