วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวงานพัสดุ งานการเงิน งานพัสดุข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตาม พรบ. มาตรา 98

การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตาม พรบ. มาตรา 98

รายการ ก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู ๑๒ ยูนิต วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตําบลท่าข้ามอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง