วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
เอกสาร หน่วยงานภายใน

เอกสารวิชาการและงานทะเบียน

งานทะเบียน

การจัดซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือ การปฎิบัติงานการจัดซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566

1.แบบ-สมอ.1แบบเสนอรายชื่อหนังสือเรียน-สำหรับครูผู้สอน
2.แบบ-สมอ.2แบบรายงานการเลือกซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
3.แบบ-สมอ.3แบบเตรวจรับหนังสือเรียนปตะจำรายวิชา
4.แบบ-สมอ.4แบบรายงานผลการใช้หนังสือเรียนของครูผู้สอน

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆