วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ข้อมูลบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
0899092480sakthong549@gmail.com

นายศุทธิศานต์ หยงสตาร์
ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
0841905781syongstar@gmail.com
นายพีรยุทธ ใจสมุทร
ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
0872685777peerayut17@hotmail.com
นายศุทธิศานต์ หยงสตาร์
ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
0841905781syongstar@gmail.com
นายพีรยุทธ ใจสมุทร
ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
0872685777peerayut17@hotmail.com

ข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูพิเศษสอน

นายศุทธิศานต์ หยงสตาร์
ครู คศ.2
นายพีรยุทธ ใจสมุทร
ครู คศ.2
นางสาวศิรินาถ หยงสตาร์
ครู คศ.2
นางรัชดาวัลย์ พรหมปลัด
ครู คศ.2
นางสาวจันทรพิมพ์ สารบัน
ครู คศ.1
นางกุลรุจี ภักดี
ครู ค.ศ.1
นายธีระชัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกรริกา สุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
นายวรพงษ์ คณะแนม
ครูผู้ช่วย
นายฑฤบดินทร์ บุญเลิศ
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณนิสา บุญแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายโกเมน สำราญมน
ครูผู้ช่วย
นางสาวจันทนา พันตรี
ครูผู้ช่วย
นางถนอมจิต ทองรักษ์
พนักงานราชการครู
นางรัตนา คูหามุกข์
พนักงานราชการครู
นายภาณุ ศิริธรรม
พนักงานราชการครู
นายวิชาญ เส้งซ้าย
พนักงานราชการครู
นางณนิดา ชุมจินดา
พนักงานราชการครู
นายธีระศักดิ์ รอดไกร
ครูพิเศษสอน
นางสาวณิชนันทน์ ธีระกุลพิศุทธิ์
ครูพิเศษสอน
นางสาวนลิน สองเมือง
ครูพิเศษสอน
นางสาวกมลชนก สรรเพ็ชร
ครูพิเศษสอน
นางสาวดาราวรรณ เจริญฤทธิ์
ครูพิเศษสอน

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นายเดชาชัย สาราบรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวจันทร์ฤดี ชายอีด
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน
นางสาวศุรีรัตน์ เจริญฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ
นางสาวภิญญดา จิตรมาตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ
นางชนาภา เสียมไหม
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาววิลาวัลย์ หมั่นมา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ
นางสาววิไลวรรณ หาดเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร
นางสาวรัตติยา สรรเพชร
เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน
นายวุฒิภัทร อังศุภานิช
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวชณิตนาฎ คงด้วง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป
นายโกวิทย์ ชายทุ่ย
พนักงานขับรถ
นายสมนึก ช่วยเพชร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสิรินุช สาราบรรพ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายประจบ ไชยทวีวงศ์
พนักงานจ้าง
นางสาวชาลิดา นาคสุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆