วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ข้อมูลบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

นายอลงกต ใหม่น้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน โทร. 0899092480
0899092480sakthong549@gmail.com

นายศุทธิศานต์ หยงสตาร์
ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร โทร 0841905781
0841905781syongstar@gmail.com
นายพีรยุทธ ใจสมุทร
ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ โทร. 0872685777
0872685777peerayut17@hotmail.com
นายศุทธิศานต์ หยงสตาร์
ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา โทร. 0841905781
0841905781syongstar@gmail.com
นายพีรยุทธ ใจสมุทร
ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โทร.0872685777
0872685777peerayut17@hotmail.com

ข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูพิเศษสอน

นายศุทธิศานต์ หยงสตาร์
ครู คศ.2
นายพีรยุทธ ใจสมุทร
ครู คศ.2
นางสาวศิรินาถ หยงสตาร์
ครู คศ.2
นางรัชดาวัลย์ พรหมปลัด
ครู คศ.2
นางสาวจันทรพิมพ์ สารบัน
ครู คศ.1
นางกุลรุจี ภักดี
ครู ค.ศ.1
นายธีระชัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
ครู คศ.1
นางสาวกรริกา สุวรรณ์
ครู คศ.1
นายบีม คณะแนม
ครูผู้ช่วย
นายฑฤบดินทร์ บุญเลิศ
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณนิสา บุญแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายโกเมน สำราญมน
ครูผู้ช่วย
นางสาวจันทนา พันตรี
ครูผู้ช่วย
นางถนอมจิต ทองรักษ์
พนักงานราชการครู
นางรัตนา คูหามุกข์
พนักงานราชการครู
นายภาณุ ศิริธรรม
พนักงานราชการครู
นางณนิดา ชุมจินดา
พนักงานราชการครู
นางสาวกมลชนก สรรเพ็ชร
พนักงานราชการครู
นายธีระศักดิ์ รอดไกร
ครูพิเศษสอน
นางสาวนลิน สองเมือง
ครูพิเศษสอน
นางสาวดาราวรรณ เจริญฤทธิ์
ครูพิเศษสอน
นายศุภมิตร เอ้งฉ้วน
ครูพิเศษสอน

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นายเดชาชัย สาราบรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวจันทร์ฤดี ชายอีด
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน
นางสาวศุรีรัตน์ เจริญฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ
นางสาวภิญญดา จิตรมาตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ
นางชนาภา เสียมไหม
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาววิลาวัลย์ หมั่นมา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ
นางสาววิไลวรรณ หาดเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร
นางสาวรัตติยา สรรเพชร
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบัญชี
นายวุฒิภัทร อังศุภานิช
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวชณิตนาฎ คงด้วง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป
นางสาววริศรา จิตรเที่ยง
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นายสมนึก ช่วยเพชร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสิรินุช สาราบรรพ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายประจบ ไชยทวีวงศ์
พนักงานจ้าง
นายคำนวน กำไรรักษา
นักการภารโรง

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆