วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ข้อมูลหลักสูตร

• ข้อมูลหลักสูตรฯ

ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

รายละเอียดและโครงสร้างการเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    

สาขาวิชาช่างยนต์ อ่านรายละเอียด
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง อ่านรายละเอียด
สาขาวิชาการบัญชี อ่านรายละเอียด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ่านรายละเอียด
สาขาวิชาการท่องเที่ยว อ่านรายละเอียด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล อ่านรายละเอียด
สาขาวิชาไฟฟ้า อ่านรายละเอียด
สาขาวิชาการบัญชี อ่านรายละเอียด
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อ่านรายละเอียด
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก อ่านรายละเอียด

แผนการเรียน วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชา ยานยนต์

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.66) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ปวช.65) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.64) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.66) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ปวช.65) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.64) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

สาขาวิชา การบัญชี

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.66) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ปวช.65) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.64) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.66) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ปวช.65) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.64) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

สาขาวิชา การท่องเที่ยว

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.66) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ปวช.65) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.64) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

ระดับประกาศียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชา เทคนิคยานยนต์

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.66) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.65) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

สาขาวิชา เทคนิคซ่อมตัวถังและสี

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.66) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.65) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

สาขาวิชา การบัญชี

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.66) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.65) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.66) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.65) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.66) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.65) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.66) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.65) ดาวน์โหลดแผนการเรียน

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
ปีการศึกษา 2555, 2560, 2564 🏆🏆🏆