วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานศึกษาที่มีการนำเข้าข้อมูลผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาผ่านระบบติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (e-MVS)

📢 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มี

การนำเข้าข้อมูลผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา

ผ่านระบบติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (e-MVS)

ระดับดีมาก

———————————————-

Monitoring Award

———————————————

โดย สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา