วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ข่าวกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566

#วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และเป็นวิทยากรบรรยายกรอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ปกครอง

พร้อมด้วยนายศุทธิศานต์ หยงสตาร์ ครูทำหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายพีรยุทธ ใจสมุทร ครูทำหน้าที่รองฯ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน และแผนกวิชา